LZV Cup - ReglementPraktisch


§1. Elke ploeg kan tot 20 spelers inschrijven die meteen op de website verschijnen. Dit kan ook tijdens het seizoen (en wie nog niet speelde kan je schrappen). Wie op de website staat én dit seizoen nog niet voor een reeksgenoot aantrad mag spelen. Overtreding van deze regel leidt tot een 5-0 forfaitnederlaag.

§2. Er mogen 5 spelers per ploeg op het terrein. Wisselen mag continu door handcontact te maken op de zijlijn.

§3. Veldspelers dragen dezelfde shirtkleur. De keeper draagt een andere shirtkleur en/of handschoenen. Horloges, stappentellers, sierraden of gipsverbanden zijn niet toegelaten.

§4. De thuisploeg voorziet een bal (maat 4, niet botsend) en zet het scorebord klaar. Wie scoort past de stand aan.

§5. De wedstrijd begint ten laatste 10 minuten na de start van het zaaluur, ook al is een ploeg nog onvolledig. De tijdsopname moet op een voor beide ploegen controleerbare wijze: sporthalklok, gezamenlijke chrono, keukenwekker, etc. Een speelhelft duurt 25 minuten en is afgelopen zodra minstens één speler op het terrein het eindsignaal heeft gehoord. Een doelpunt geldt alleen als de bal de doellijn overschreed voor dat eindsignaal. Nadien mag enkel nog een eventuele strafschop worden genomen. Time-outs zijn niet toegelaten.
 

Tijdens de wedstrijd


§6. Als iemand tijdens een fase (niet achteraf) luidop een fout aangeeft/claimt, dan wordt het spel stilgelegd. Als een claim na overleg toch onterecht blijkt mag de ploeg in balbezit het spel hervatten. Wil je een goede fairplay score, maak dan amper fouten en geef ze zèlf aan of geef ze zonder morren toe als de tegenstander ze claimt.

§7. Volgende fouten worden bestraft met een rechtstreekse vrije trap (strafschop bij een fout binnen het doelgebied):
- elke vorm van contact maken (schoudercontact, obstructie, tegenaan lopen, aantrappen, duwen of slaan), dit omvat ook met bal aan de voet achteruit bewegen en zo contact maken met de verdediger;
- de bal langs achter afpakken (vanop gelijke hoogte mag wel) of tussen iemands benen wegtikken;
- als veldspeler een sliding uitvoeren, ook al is er geen tegenstander in de buurt en ook al is het slechts om de bal te passen, te schieten of binnen te houden;
- als keeper een sliding uitvoeren als er een tegenstander aan de bal is of er naartoe loopt;
- de bal met hand of arm raken, behalve bij bescherming van gezicht/onderbuik of bij een aangeschoten bal zonder kans om tijdig terug te trekken;
- op de bal trappen wanneer de keeper hem vasthoudt of tegen de grond klemt.

§8. Een keeper die een bewuste terugspeelbal (met voet/onderbeen, inclusief intrap) met de hand raakt in zijn doelgebied wordt bestraft met een onrechtstreekse vrije trap op de doelcirkel. Daaruit kan slechts gescoord worden als de bal werd geraakt door een andere speler.

§9. Als de bal volledig over de zij/achterlijn gaat of het plafond raakt, dan wordt het spel stilgelegd tot beide ploegen het eens zijn over wie de bal het laatst raakte (zijlijn/plafond = intrap, achterlijn = inworp, achterlijn tegenstander = hoekschop).

§10. Een keeper mag de bal naar zichzelf of rechtstreeks in het andere doel gooien, behalve wanneer de bal over de achterlijn is geweest.

§11. Bij een aftrap, intrap, vrije trap of hoekschop moet de bal stil liggen. Tegenstanders moeten 3 meter afstand nemen, maar de ploeg in balbezit kan beslissen daar niet op te wachten. Uit een hoekschop of aftrap kan rechtstreeks gescoord worden, uit een intrap niet.

§12. Bij een strafschop ligt de bal op de doelcirkel. De keeper staat op de doellijn tot de bal getrapt is. De strafschopnemer mag zijn aanloop niet onderbreken. Alle andere spelers staan op minimaal 3 meter van de bal en buiten het doelgebied. Bij niet-naleving wordt de strafschop overgenomen.

§13. Een ploeg moet haar speler definitief wisselen bij een opzettelijke fout die een open doelkans verhindert of bij geweldpleging.

§14. Bij een gekwetste speler of vreemd voorwerp op het terrein wordt het spel stilgelegd. Nadien mag de ploeg in balbezit het spel hervatten.

Na de wedstrijd


§15. Binnen de 24u voeren de Teammanagers via de website de uitslag, opgestelde spelers, en een fairplay beoordeling van de tegenstander in. De rangschikking wordt dan aangepast (volgens aantal punten, overwinningen, doelsaldo, onderlinge duels).

§16. De fairplay beoordelingen zijn enkel zichtbaar voor het LZV Cup Bestuur. Regelmatig worden de gemiddelde fairplay scores bekendgemaakt, en ploegen kunnen steeds uitleg vragen. Probleemploegen worden uitgesloten voor het volgende seizoen.

§17. Bij een 4e forfaitnederlaag wordt een ploeg direct uitgesloten en worden alle uitslagen omgezet naar forfait.

Practical


§1. Every team can register up to 20 players who will immediately appear on the website. You can also add players during the season (and delete who hasn't played yet). Whoever is on the website and hasn't played for another team in the same league, can play for your team. Violation of this rule will result in a 5-0 forfeit defeat.

§2. A maximum of five players per team can be on the field. Substitutions can be made by making hand contact on the sideline.

§3. Field players wear shirts of the same color. The goalkeeper wears a different color and/or gloves. Watches, pedometers, jewelery or plasters are not allowed.

§4. The home team brings a ball (size 4, not bouncing) and sets up the scoreboard. The team that scores changes the scoreboard.

§5. The game starts at the latest 10 minutes after the official kick-off time, even if a team is still incomplete. The time keeping should be controllable for both teams: sports hall clock, joint chrono, kitchen timer, etc. A half time takes 25 minutes and ends when at least one player on the field has heard the final signal. A goal is only valid if the ball crosses the goal line before the final signal. Afterwards only an eventual penalty can still be taken. Time-outs are not allowed.

 

During the game


§6. If someone loud and clearly self-reports/claims a foul during the phase (not afterwards), the game is stopped. If both teams agree that a claim was not correct, then the team that possessed the bal can resume the game. If you want a good fairplay score, then self-report your own fouls or admit immediately when an opponent claims them.

§7. The following fouls lead to a direct free kick (penalty if the foul was inside the goal area):
- making any kind of contact (shoulder contact, obstruction, encounter, kicking, pushing or hitting), this also includes making contact with the defender by moving backwards with the ball at your feet;
- stealing the ball from behind (from besides is allowed) or ticking it from between someone's legs;
- as a field player: performing a sliding, even if there is no opponent nearby and even if it is only to pass the ball, shoot or keep inside;
- as goalkeeper: performing a sliding if an opponent possesses or runs towards the ball;
- touching the ball with your hand or arm, except when protecting your face or abdomen, or when the ball is shot from close range with no chance to pull back in time;
- kicking the ball when the goalkeeper is holding it in his hands or on the ground.

§8. A goalkeeper who touches with his hand a deliberate back pass (played by foot/lower leg, including kick-ins) in his goal area, is penalised by an indirect free kick on the goal circle. You can only score from an indirect free kick if the ball has first been touched by another player.

§9. If the ball completely crosses the side/back line or touches the ceiling, then the game is stopped until both teams agree on who last touched the ball (sideline or ceiling = kick-in, your back line = goalkeeper throw, opponent's back line = corner).

§10. A goalkeeper can throw the ball to him/herself or directly in the opposition's goal, except when the ball had crossed the back line.

§11. Before a kick-off, kick-in, free kick or corner kick, the ball must lie still. Opponents must keep a 3 meter distance, but the team in possession can decide not to wait for this. Direct scoring is allowed from a corner kick or kick-off, but not from a kick-in.

§12. For a penalty, the ball lies on the goal circle. The goalkeeper must stay on the goal line until the ball is kicked. The penalty taker must not interrupt his run. All other players keep a 3 meter distance and are outside the goal area. In any case of violation, the penalty is retaken.

§13. A team must replace its player for the rest of the game if that player committed an intentional foul that prevented an open goal opportunity, or commited violence.

§14. When there is an injured player or strange object on the field, the game is stopped. Afterwards, the goalkeeper of the team that had possession can resume play.

 

After the game


§15. Within 24 hours the Teammanagers log onto the website and submit the result, the players used, and a fairplay evaluation of the opponent. The competition ranking will then be updated (by number of points, wins, goal difference, mutual results).

§16. The fairplay evaluations are only visible to the LZV Cup Board. Regularly the average fairplay scores are made public, and teams can always ask for feedback on their fairplay performance. Problem teams will be excluded for the next season.

§17. As soon as a team has a 4th forfeit defeat, it is excluded and all their matches will be changed to forfeit defeats.