Praktisch

§1. Je kan tot 20 teamleden inschrijven (ook tijdens het seizoen), en wie nog niet speelde kan je vervangen. Iemand opstellen die je niet inschreef of die dit seizoen al voor een reeksgenoot speelde, leidt tot een 5-0 forfaitnederlaag. Dat geldt ook als je in een veteranenwedstrijd meer dan 2 spelers jonger dan 30 opstelt.

§2. Er mogen 5 teamleden op het terrein. Wisselen gebeurt tijdens het spel mits handcontact op de zijlijn.

§3. Iedereen draagt dezelfde shirtkleur, de keeper een andere. Horloges, stappentellers, sierraden of gipsverbanden mogen niet.

§4. De thuisploeg voorziet een bal (maat 4, niet botsend) en zet het scorebord klaar. Wie scoort past de stand aan.

§5. Beide ploegen timen de wedstrijd, tenzij anders afgesproken. Men start ten laatste 10 minuten na het begin van het zaaluur, ook al is een ploeg nog onvolledig. Elke helft van 25 minuten eindigt zodra minstens één persoon op het terrein het eindsignaal hoorde. Een doelpunt telt enkel als de bal de doellijn dan al had overschreden. Alleen een eventuele penalty mag je nog nemen. Er zijn geen time-outs.

Tijdens de wedstrijd

§6. Gedraag je als een LZV Cup ploeg: vermijd contactfouten en verhinder geen open doelkansen met een opzettelijke fout. Geef je eigen fouten zèlf aan of geef ze vlot toe als de tegenstander ze claimt, en blijf altijd sportief en sympathiek (ook supporters).

§7. Het spel wordt stilgelegd als iemand luidop een fout aangeeft/claimt tijdens een fase (niet achteraf). Als dat na overleg toch onterecht blijkt mag de ploeg die balbezit had hervatten. Dit zijn fouten:
- elk lichaamscontact (met voet/been/hand/arm/schouder/...), dit omvat ook met bal aan de voet achteruit stappend de verdediger raken;
- de bal raken als je steunbeen achter de rug van de balbezitter staat;
- de bal raken als de keeper hem vasthoudt of tegen de grond klemt;
- de bal met hand/arm raken, behalve bij lichaamsbescherming of onvermijdbare aangeschoten bal;
- een sliding als veldspeler, ook zonder tegenstander in de buurt (passen/schieten/binnenhouden);
- een sliding als keeper als een tegenstander aan de bal is of er naartoe loopt;
- als keeper de bal met hand/arm raken na een bewuste terugspeelbal (met voet/onderbeen, inclusief intrap). 

$8. Een stilstaande fase neem je pas als beide ploegen het eens zijn over wie de bal krijgt. Tegenstanders moeten 3 meter afstand nemen, maar je mag al eerder trappen als de bal is stilgelegd.
- vrije trap bij een fout buiten hun doelgebied. Rechtstreeks scoren mag.
- penalty bij een fout in hun doelgebied. De bal ligt op de doelcirkel. Tot er getrapt is staat de keeper op de doellijn, en alle anderen buiten het doelgebied.
- aftrap bij elke wedstrijdhelft of na elk tegendoelpunt. Rechtstreeks scoren mag.
- hoekschop als de bal via hen volledig over hun achterlijn ging. Rechtstreeks scoren mag.
- intrap als de bal via hen volledig over de zijlijn ging of het plafond raakte. Rechtstreeks scoren mag niet.
- inworp keeper als de bal via hen volledig over jouw achterlijn ging. Naar jezelf of rechtstreeks in het andere doel gooien mag niet (wel als de bal in het spel bleef).

§9. Wie geweld pleegt of een open doelkans verhindert met een opzettelijke fout wordt definitief gewisseld.

§10. Bij een gekwetste persoon op het terrein wordt het spel stilgelegd.

Na de wedstrijd

§11. Binnen de 24u voer je via de website de uitslag, opgestelde teamleden, en (niet-zichtbare) fairplay beoordeling van de tegenstander in. De rangschikking wordt dan geupdate volgens aantal punten, overwinningen, doelsaldo, onderlinge duels.

§12. Regelmatig wordt je fairplay gemiddelde bekendgemaakt en kan je feedback krijgen. Is je eindcijfer <7 of 2 jaar na elkaar <7,5 dan volgt een uitsluiting voor altijd.

Uitstel & Forfait

$13. Bij overmacht (onbeschikbare zaal of noodweer) mail je het bewijs naar je tegenstander én krisverbert@gmail.com die de wedstrijd uitstelt.

$14. Je kan 1 van je 3 uitstelbeurten gebruiken als de uitstel-settings van je tegenstander het toelaten. Je betaalt zelf het nieuwe zaaluur, en de tegenstander beslist wie een datum voorstelt. Een voorstel kan aanvaard/geweigerd worden (geen reactie na 1 week is aanvaarding). Niet gespeelde wedstrijden worden op 1 juni een forfait: mits 3 redelijke datumvoorstellen win je, zoniet verlies je.

$15. Als uitstel niet kan dan geef je forfait via de website. Is dit <24u voor de wedstrijd, verwittig dan je tegenstander ook telefonisch.

§16. Bij een 4e forfaitnederlaag worden al je wedstrijden geschrapt.

Practical

§1. You can register up to 20 players (also during the season), and who hasn't played yet can be replaced. Lining up someone who you didn't register or who has already played for another team in the same league this season will result in a 5-0 forfeit defeat. This is also the case when lining up more than 2 under 30 players in the veteran leagues.

§2. A maximum of 5 players can be on the field. Substitutions can be made during play by giving each other a fist-bump on the sideline.

§3. Field players wear the same color of shirt, the goalkeeper a different color. Watches, pedometers, jewelery or plasters are not allowed.

§4. The home team brings a ball (size 4, not bouncing) and sets up the scoreboard. The team that scores changes the scoreboard.

§5. Both teams keep the time, unless agreed otherwise. They start at the latest 10 minutes after the official kick-off time, even if a team is still incomplete. Each half time takes 25 minutes and ends when at least one player on the field has heard the final signal. A goal is only valid if the ball crossed the goal line before the final signal. Afterwards only an eventual penalty can still be taken. Time-outs are not allowed.

During the game

§6. Behave yourself like an LZV Cup team: avoid contact fouls and don't prevent an open goal opportunity by an intentional foul. Self-report your own fouls or calmly admit when the opponent claims them, and always remain fairplay and sympathetic (including fans).

§7. The game is stopped if someone loud and clearly self-reports/claims a foul during the phase (not afterwards). If both teams agree that a claim was not correct, then the team that possessed the ball can resume play. These are fouls:
- any kind of body contact (with foot/leg/hand/arm/shoulder/...), this includes making contact with the defender by moving backwards with the ball at your feet;
- touching the ball when your support leg stands behind the ball possessor;
- touching the ball when the goalkeeper is holding it in his hands or on the ground;
- touching the ball with your hand or arm, except when protecting yourself, or when the ball is unavoidably shot at you;
- a sliding as a field player, even if there is no opponent nearby (pass/shoot/keep inside);
- a sliding as a goalkeeper if an opponent possesses or runs towards the ball;
- as a goalkeeper: touching the ball with your hand or arm after it was deliberately passed back (by foot/lower leg, including kick-ins).

§8. Set pieces are only taken when both teams agree on who gets possession. Opponents must keep a 3 meter distance, but the team in possession can decide not to wait for this if the ball is laid still.
- free kick after a foul outside of the goal area. Direct scoring is allowed.
- penalty after a foul in the goal area. The ball lies on the goal circle. Until the ball is kicked the goalkeeper stays on the goal line, and all other players are outside the goal area.
- kick-off as the start of a halftime or after a conceded goal. Direct scoring is allowed.
- corner kick if the ball, last touched by them, completely crossed their back line. Direct scoring is allowed.
- kick-in if the ball, last touched by them, completely crossed the sideline or hit the ceiling. Direct scoring is not allowed.
- goalkeeper throw if the ball, last touched by them, completely crossed your own back line. Throwing to oneself or directly in the opponent's goal is not allowed (it is if the ball was kept into play).

§9. Whoever commits violence or an intentional foul that prevented an open goal opportunity, must be replaced for the rest of the game.

§10. If there is an injured player on the field, the game is stopped.

After the game

§11. Within 24 hours you log onto the website and submit the result, the players used, and a (non visible) fairplay evaluation of the opponent. The competition ranking will then be updated (by number of points, wins, goal difference, mutual results).

§12. Regularly your average fairplay score is made public, and teams can get feedback. A final score <7 or 2 years in a row <7,5 leads to exclusion forever.

Postponement & Forfeit

§13. In case of uncontrollable circumstances (unavailable playing court of extreme weather conditions) you mail the proof to your opponent ánd krisverbert@gmail.com who postpones the game.

§14. You can use 1 of your 3 postponement possibilities if allowed by the postponement-settings of your opponent. You pay the rent of the new date, and the opponent decides who proposes a date. A proposal can be accepted/refused (no reaction after 1 week is acceptance). Unplayed games become a forfeit at the 1st of June: in case of 3 reasonable proposals you win, otherwise you lose.

§15. If postponement is impossible you declare forfeit via the website. If this is <24 hours before the game then you also notify your opponent by phone.

§16. In case of a 4th forfeit defeat all of your games will be deleted.